Adam Baszkowski - Kancelaria Prawna Poznań
07
SEP
2013

Przedsiębiorco, poznaj nowe możliwości egzekwowania należności od dłużników

Warto wiedzieć, że znowelizowana - za sprawą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady-  ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych daje polskim przedsiębiorcom  nowe środki prawne, które mają zapewnić skuteczniejszą windykację należności. Sprowadzają się one przede wszystkim do krótszych terminów zapłaty i tzw. „stałej rekompensaty”.

 

Zastosowanie

Nowe przepisy znajdą zastosowanie przede wszystkim w stosunkach między przedsiębiorcami, którzy zawierają umowy w ramach prowadzonych przez nich działalności zarobkowych, ale także, gdy przedsiębiorcy zawrą taką umowę z podmiotem publicznym.

Terminy

Ustawa przewiduje, że jeżeli termin zapłaty nie został określony w umowie, wynosi on ustawowo 30 dni. Niemnej jednak, umowny termin zapłaty należności nie może przekraczać 60 dni w transakcjach między przedsiębiorcami, a w przypadku, gdy kontrahentem jest podmiot publiczny – 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi przez przedsiębiorcę. Terminy umowne mogą zostać wydłużone jedynie, gdy będzie to zgodne ze społeczno-gospodarczym celem umowy, zasadami współżycia społecznego, a także będzie obiektywnie uzasadnione. Podkreślenia wymaga, iż zastosowanie klauzul generalnych do określenia przesłanek wydłużenia terminu zapłaty daje duże pole manewru przedsiębiorcom, którzy w umowie mogą jasno określić sytuacje, w których przysługuje kontrahentowi prawo wydłużenia terminu zapłaty, omijając tym samym trudności dowodowe związane z interpretacją klauzul generalnych.


Stała rekompensata

Oprócz odsetek za zwłokę dłużnika, ustawa przewiduje dodatkowy środek zwalczania jego niesolidności. Otóż przedsiębiorca tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności ma prawo domagać się od dłużnika równowartości kwoty 40 euro przeliczanych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Jeżeli jednak rzeczywiste koszty odzyskania należności przekroczą kwotę 40 euro, wierzyciel w dalszym ciągu zachowuje prawo do obciążenia nimi dłużnika.


Znowelizowane przepisy wychodzą naprzeciw wierzycielom potrzebujących skutecznej ochrony. Ustawa wyposaża przedsiębiorców w nowe środki do walki z niesolidnymi dłużnikami, ale z drugiej strony wykorzystanie ich uzależnia od świadomości przedsiębiorców w zakresie kształtowania umów. Zastosowanie klauzul generalnych jest uzależnione od okoliczności każdego kontraktu, występowania przesłanek wydłużenia terminu zapłaty w zawieranych przez przedsiębiorców umowach. 

We offer:

  • regular legal service to businesses,
  • criminal commercial law,
  • real property law, premises and construction law,
  • inheritance law, family and guardianship law,
  • criminal law and procedure

Let whoever knows a skill practice it,

Cicero

Contact: Law Offices of Adam Baszkowski
pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań
tel. + 48 61 85 22 554, 85 19 990
fax. + 48 61 85 22 554
e-mail: kancelaria@baszkowski.pl

We cooperate:

Kancelaria Paragraf

We offer:

  • regular legal service to businesses,
  • criminal commercial law,
  • real property law, premises and construction law,
  • inheritance law, family and guardianship law,
  • criminal law and procedure
Contact: Law Offices of Adam Baszkowski
pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań
tel. + 48 61 85 22 554, 85 19 990
fax. + 48 61 85 22 554
e-mail: kancelaria@baszkowski.pl

PolskiAgielskiNiemieckiRosyjski
Copyright © 2006 - 2018
www.Baszkowski.pl • develop by e-promocja.com.pl