Adam Baszkowski - Kancelaria Prawna Poznań
13
AUG
2018

Dlaczego warto skorzystać z uprawnień oskarżyciela posiłkowego.

W postępowaniach o czyny ścigane z oskarżenia publicznego, pokrzywdzony przestępstwem może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego. O takim uprawnieniu pokrzywdzony winien być powiadomiony w toku czynności postępowania przygotowawczego. 

Ważne ! Aby zostać oskarżycielem posiłkowym należy do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie (tj. do czasu odczytania aktu oskarżenia) złożyć przed sądem, bądź organem prowadzącym postępowanie przygotowawcze,  oświadczenie o przystąpieniu do procesu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Oskarżyciel posiłkowy może mieć pełnomocnika np. w osobie adwokata, który będzie działał w jego imieniu.

Co nam dają uprawnienia oskarżyciela posiłkowego ?

Przede wszystkim pokrzywdzony,  może jako oskarżyciel posiłkowy aktywnie uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu. Ma prawo uczestniczyć w czynnościach procesowych, może zadawać pytania oskarżonemu, świadkom czy też biegłym. Może również składać wnioski dowodowe np. o przesłuchanie świadków, przedkładać do akt sprawy dokumenty jak również inne wnioski procesowe np. o sprostowanie protokołu rozprawy.

Co ważne, oskarżyciel posiłkowy ma prawo wypowiedzieć się na etapie głosów stron tj. przed wydaniem wyroku przez skład orzekający. Może wtedy podsumować całość postępowania dowodowego, wyprowadzić i przedstawić Sądowi swoje wnioski, jak również zająć stanowisko co do przypisania odpowiedzialności karnej oskarżonemu i zaproponowania wymiaru kary.  Może również wnosić o orzeczenie na swoją rzecz obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia, odszkodowania czy też nawiązki. 

Po wydaniu wyroku, oskarżyciel posiłkowy ma prawo żądać sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku, jak również wnieść apelację od wydanego orzeczenia.

Zakres uprawnień oskarżyciela posiłkowego jest szeroki. Warto pamiętać o możliwości skorzystania z takich uprawnień przez pokrzywdzonego, zwłaszcza mając na myśli sprawiedliwość retrybutywną (odwetową) tj. realny wpływ oskarżyciela posiłkowego na wymierzenie przez Sąd oskarżonemu kary adekwatnej, będącej sprawiedliwą odpłatą za wyrządzone zło, proporcjonalną do czynu i winy sprawcy.

Unser Angebot:

  • langfristige Rechtsbetreuung für Unternehmen,
  • Wirtschafts- Strafrecht,
  • Immobilienrecht, Wohnraumrecht, Baurecht,
  • Erbrecht, Familien- und Pflegerecht,
  • Strafrecht und Strafordnung

Jeder sollte sich in der Kunst

des Cicero üben.

Kontakt: Anwaltskanzlei Adam Baszkowski
pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań
tel. + 48 61 85 22 554, 85 19 990
fax. + 48 61 85 22 554
e-mail: kancelaria@baszkowski.pl

Wir arbeiten:

Kancelaria Paragraf

Unser Angebot:

  • langfristige Rechtsbetreuung für Unternehmen,
  • Wirtschafts- Strafrecht,
  • Immobilienrecht, Wohnraumrecht, Baurecht,
  • Erbrecht, Familien- und Pflegerecht,
  • Strafrecht und Strafordnung
Kontakt: Anwaltskanzlei Adam Baszkowski
pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań
tel. + 48 61 85 22 554, 85 19 990
fax. + 48 61 85 22 554
e-mail: kancelaria@baszkowski.pl

PolskiAgielskiNiemieckiRosyjski
Copyright © 2006 - 2018
www.Baszkowski.pl • develop by e-promocja.com.pl